Čime se ističe dobar životopis?

Čime se ističe dobar životopis?
Izrada CV-a životopis

Kako istaknuti svoj CV u masi ostalih?

Formatiranje životopisa

Životopis koji je vizualno privlačniji od ostalih sličnih uvijek će imati veću mogućnost da bude pročitan od onog koji ne samo što je vizualno neprivlačan, već je i napisan na način koji otežava njegovo čitanje. Prije nego što se upustite u formatiranje životopisa, napišite ga i spremite pa ga tek onda krenite formatirati.

Pogledajte kako životopis rade profesionalci.

Nastavi čitati
16
  11585 Hits
  0 Komentara

Roditelji su me optužili da sam lažljivac

Roditelji su me optužili da sam lažljivac

Roditelji su me optužili da sam lažljivac...
Pogledao sam ih u oči i rekao: Zubić vila, Djed Božičnjak, Uskršnji zeko ...okrenuo sam se i otišao kao šef

18
Označeno u:
  2873 Hits
  0 Komentara

DIREKTORA/ICA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

DIREKTORA/ICA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE


Radno mjesto


Mjesto rada: ORAHOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 14.4.2017. Natječaj vrijedi do: 22.4.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjskaFakultet, akademija, magisterij, doktorat Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
wordexcelinternetpowerpoint
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit Radno iskustvo: 3 godine Ostale informacije: Kandidati moraju, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14), ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/8), člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) i to kako slijedi:
  da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili studij geografije da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje i petogodišnje razdoblje aktivno znanje jednog svjetskog jezika da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu da poznaje rad na osobnom računalu da ima organizatorske sposobnosti da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje Osoba koja nema položen stručni ispit, a ispunjava ostale uvjete, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Kandidatu koji u navedenom roku ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.
Iznimno, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju.
Prijave s propisanim prilozima i naznakom „Za natječaj za izbor direktora Turističkog ureda“ dostavljaju se u roku osam dana od dana objave ovog natječaja, tj. od 14. travnja 2017. do 24. travnja 2017. godine, na adresu Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica. Natječaj se objavljuje na Internet stranici Turističke zajednice grada Orahovice, oglasnoj ploči Grada Orahovice, u Virovitičkom listu i na web stranici Zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana objave natječaja.
Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja.
 
 
 

Poslodavac


Poslodavac: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ORAHOVICE Kontakt: pismena zamolba: 33 515 ORAHOVICA, FRANJE GAVRANČIĆA 6
5
  1394 Hits
  0 Komentara

DEKAN/DEKANICA

DEKAN/DEKANICA


Radno mjesto


Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena - prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 5.4.2017. Natječaj vrijedi do: 4.5.2017. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Ostale informacije: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
 
Klasa: 112-01/17-01/01
Urbroj: 2137-78-17/53
Križevci 3. travnja 2017. 
 
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počev od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.
Pristupnici/ice na natječaj za izbor dekana/dekanice moraju uz opće uvjete ispunjavati i uvjete propisane Uredbom o osnivanju Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (NN, br. 40/98,76/05, 75/07 i 119/13) i Statutom Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, odnosno moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje profesora visoke škole ili višeg predavača.
Pristupnici/ice pismenoj prijavi na natječaj prilažu: životopis, domovnicu, odnosno dokaz da je državljanin države članice Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje, dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika - napredna razina (strani državljanin), odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje, program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021., uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/pristupnice ne vodi istražni i kazneni postupak, ne starije od mjesec dana. Predstavljanje programa rada pristupnika/ca za mandatno razdoblje određuje se za 22. svibnja 2017. u 13,00 sati u vijećnici Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se  u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci s naznakom: “za natječaj- izbor dekana/dekanice“.

Nastavi čitati
2
  1478 Hits
  0 Komentara

Čudni trendovi u uredu, imenovanje hrane

Čudni trendovi u uredu, imenovanje hrane

Čudni trendovi u uredu. Ljudi stavljaju imena na hranu u zajedničkom zamrzivaču. Danas sam pojeo sendvić sa tunom koji se zove Ivan.

20
Označeno u:
  2186 Hits
  0 Komentara

RAVNATELJ / RAVNATELJICA ŠKOLE

 

RAVNATELJ / RAVNATELJICA ŠKOLE


Radno mjesto


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 24.3.2017. Natječaj vrijedi do: 1.4.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: 8 godina Ostale informacije:  Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, br. 87/08, 86/09, 92/10.,105/10., 90/11 , 16/12, 86/12,94/13,152/14 i 7/17) i članaka 81. Statuta škole, Školski odbor OBRTNE TEHNIČKE ŠKOLE, Split, raspisuje 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole 
Za ravnatelja/icu  Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju  uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
-  životopis,
-  dokaz o državljanstvu (domovnicu),
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
-  dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (kandidati koji su završili nenastavnički smjer),
-  dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog
    ispita ,
-  dokaz o stažu osiguranja u školi ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne
   uprave nadležnim za obrazovanje (elektronički zapis podataka iz radnog odnosa iz evidencije HZMO),
-  dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole o vrsti i trajanju poslova),
-  uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za  zasnivanje radnog odnosa u    školskoj ustanovi propisane  čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci ).
 Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati trebaju dostaviti na adresu škole:
OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, Plančićeva 1, 21000 Split, u zatvorenoj omotnici uz obveznu naznaku: „Za natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 45 dana od  isteka roka za podnošenje prijava.                                                                   
 

Poslodavac


Poslodavac: OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA Kontakt: pismena zamolba: PLANČIĆEVA 1, 21000 SPLIT
0
  1316 Hits
  0 Komentara

RAVNATELJ/RAVNATELJICA

RAVNATELJ/RAVNATELJICA


Radno mjesto


Mjesto rada: DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena - prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 26.3.2017. Natječaj vrijedi do: 3.4.2017. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: 8 godina Ostale informacije: Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 63. Statuta Gimnazije Daruvar Školski odbor Gimnazije Daruvar raspisuje:   
 
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GIMNAZIJE DARUVAR
 
Uvjeti:
1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
2. Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3. Najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama 

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:
- životopis
- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit ili elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu)
- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama  (potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova i elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu)
- dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od datuma objave natječaja)
 
Ravnatelj/ica se imenuje na određeno puno radno vrijeme od pet (5) godina.    
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu škole:
Gimnazija Daruvar, Gundulićeva 14, 43 500 Daruvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom  “Natječaj za ravnatelja – ne otvarati”.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Poslodavac


Poslodavac: GIMNAZIJA DARUVAR Kontakt: pismena zamolba: GUNDULIĆEVA 14, 43500 DARUVAR
0
  1334 Hits
  0 Komentara

Ako misliš da je tvoj šef glup

Ako misliš da je tvoj šef glup

Ako misliš da je tvoj šef glup, sjeti se ovoga:

Ti ne bi imao posao da je on imalo pametniji.

25
  3621 Hits
  0 Komentara

15 stvari koje se ne rade na razgovoru za posao

15 stvari koje se ne rade na razgovoru za posao
Profesionalci pišu životopis

Stvari koje ne smijete raditi na razgovoru za posao

Kada ste pozvani na razgovor za posao, postoji mnogo stvari koje treba učiniti kako bi se osigurao uspjeh na razgovoru. Tu su i neke stvari koje ne smijete raditi ako želite da budete odabrani za drugi razgovora ili dobiti ponudu za posao.

Poslodavci ocijenjuju više od vaših riječi tijekom razgovora. Vaši postupci i neverbalni izrazi će reći puno o vašem karakteru, a ako niste oprezni, oni mogu poslati krivu poruku vašim anketarima.

Nastavi čitati
2
  11379 Hits
  0 Komentara

21 znak koji govori da vas vaš šef potajno mrzi

21 znak koji govori da vas vaš šef potajno mrzi karijera eu

Vaš šef vas potajno mrzi

Svi želimo biti omiljeni na poslu, osobito od strane naših šefova. U pitanju su ljudi koji odlučuju o našim napredovanjima i povišicama, formalno ocjenjuju našu izvedbu i obično imaju važnu ulogu u cjelokupnom osjećaju sreće i uspjeha na poslu.

Stoga, ukoliko vas iz nekog razloga ne vole, želite to znati kako bi pokušali promijeniti njihovo mišljenje. No, to ponekad zna biti jako teško.

U nastavku možete pročitati sve o 21 suptilnom znaku koji znači da vas vaš šef mrzi.

Nastavi čitati
30
Označeno u:
  18906 Hits
  0 Komentara

16 znakova koji govore da je vaš šef potajno zaljubljen u vas

16 znakova koji govore da je vaš šef potajno zaljubljen u vas karijera eu

Potajno zaljubljen u vas - vaš šef

Daje li vam šef u posljednje vrijeme komplimente češće nego prije? Šalje li vam poruke vikendom? Smije li se na svaku vašu šalu, čak i na onu bezveznu? Ako kimate glavom na sve gore navedeno, možda gaji neke osjećaje prema vama.

"Teško je procijeniti je li netko zaljubljen u vas ili je samo ekstremno ljubazan, stoga upozoravam sve koji imaju ovakvu dilemu da tome pristupe s oprezom, jer bi krivo tumačenje nečijih namjera moglo biti sramotno za obje strane, čak i pogubno za karijeru".

Ono što trebate učiniti je potražiti znakove da li je u pitanju zaljubljenost jer bi to moglo prouzrokovati negativne implikacije na poslu, i htjet ćete učiniti nešto po tom pitanju prije nego što postane stvarno neugodno.

Nastavi čitati
40
Označeno u:
  41154 Hits
  0 Komentara

Naporno raditi u životu

Naporno raditi u životu

Sine, ako nešto stvarno želiš u životu moraš za to naporno raditi....

A sad tišina, počinje izvlačenje brojeva Eurojackpot-a!

26
Označeno u:
  2324 Hits
  0 Komentara

Kako svom šefu reći 'ne'

recite sefu ne karijera eu

Kako reći NE šefu bez da bez da vas ocijeni kao lijenu i nesposobnu osobu

 
Ako ste pozvani na neki poslovni domjenak koji zvuči pomalo dosadnjikavo, većinom takav poziv možete odbiti odgovorom tipa "Nisam zainteresiran/a, hvala" i nećete se osjećati loše .
 
Ali ako primjenite istu ovu taktiku u trenutku kada vam šef prezentira vaš novi zadatak,susrest ćete se sa ozbiljnim podizanjem obrva.
 
Poanta je u ovome: iako ste zatrpani drugim projektima ili možda mislite da niste najbolja osoba za taj zadatak nikada ne smijete reći 'ne' brzo i bez promišljanja. 
 
Umjesto toga razmislite na koji način možete reći 'da'.
 
Pitanje bi ustvari uvijek trebalo biti "Kako možemo mi",(vi i vaš šef)," skupa reći 'da'?"
 
Kako bi otkrili kako najbolje reagirati u danoj situaciji, konzultirali smo međunarodne stručnjake za radna mjesta
Pitali smo ih da nam objasne kako reći ne u različitim situacijama.
Pročitajte njihove najvažnije savjete.
Nastavi čitati
26
Označeno u:
  13072 Hits
  0 Komentara

DIREKTOR/DIREKTORICA TURISTIČKOG UREDA

DIREKTOR/DIREKTORICA TURISTIČKOG UREDA


Radno mjesto


Mjesto rada: KOMIŽA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Bez naknade Natječaj vrijedi od: 3.3.2017. Natječaj vrijedi do: 17.3.2017. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjskaFakultet, akademija, magisterij, doktorat Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju
Vozački ispit: Kategorija B Radno iskustvo: 3 godine Ostale informacije: Opis posla:
-zastupanje turističke zajednice,
-organizacija,
-rukovođenje radom i poslovanjem ureda.
Potrebna dokumentacija:
Kandidat mora izraditi prijedlog svog programa rada turistuičke zajednice za jednogodišnje razdoblje, priložiti preslik domovnice, dokaz o dosadašnje radnom stažu (potvrdu sa HZZMO), uvjerenje o nekažnjavanju.
Potrebna zvanja:
Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.
Potrebna znanja i vještine:
-Strani jezici:
Aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika- svjedodžba ili index obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.
-Informatička napredna znanja-dokaz o poznavanju rada na računalu-preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.
-Organizacijske sposobnosti:
Komunikativnost, spremnost na timski rad i rad u smjenama.

Poslodavac


Poslodavac: Turistička zajednica Grada Komiže Kontakt: pismena zamolba: Turistička zajednica Grada Komiže, Riva sv. Mikule
0
  1501 Hits
  0 Komentara

RAVNATELJ/RAVNATELJICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

RAVNATELJ/RAVNATELJICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI


Radno mjesto


Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 1.3.2017. Natječaj vrijedi do: 9.3.2017. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 133.st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i čl.28. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Križevci na temelju Odluke donesene 14.2.2017. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo,
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
- položen stručni ispit,
- nepostojanje zapreke iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Nastavi čitati
0
  1518 Hits
  0 Komentara

Kako se ponašati pristojno na poslu

Kako se ponašati pristojno na poslu

Kako se ponašati pristojno na poslu:
Zamjenite " *ebi se " sa " OK, super "

30
Označeno u:
  3137 Hits
  0 Komentara

Pet stvari kojih se uspješni zaposleni roditelji odriču

Pet stvari kojih se uspješni zaposleni roditelji odriču karijera eu

Kojih 5 stvari se uspješni zaposleni roditelji odriču

Odgovornosti koje svaki roditelj ima u podizanju i odgoju djeteta, koje se isprepliću sa zahtjevima radnog mjesta, stvaraju dosta stresa i uzimaju danak i u poslovnom i u privatnom životu tih roditelja.Preko 50% zaposlenih tvrdi kako se posao miješa u njihov privatni život, dok 43% njih tvrdi obrnuto, kako im privatne obaveze utječu na rješavanje poslovnih obaveza. Često se čini da je dan prekratak kako bi se učinilo sve potrebno i izašlo u susret svačijim potrebama.

Manevriranje između karijere i obitelji u nekim roditeljima budi osjećaj krivnje i zbunjenosti, dok se neki u tome odlično snalaze i bez ikakva truda uspijevaju uskladiti jedno s drugim. Roditelji koji uspiju odgojiti djecu dobro prilagođenu društvu i normama,a u isto vrijeme su uspješni u poslu, moraju se mnogo toga odreći kako bi postigli mirnu atmosferu.

Nastavi čitati
28
Označeno u:
  11423 Hits
  0 Komentara

Suočavanje sa nezgodnim situacijama na radnom mjestu

Suočavanje sa nezgodnim situacijama karijera eu

Neugodne situacije na poslu

Bez obzira da li se dodatno trudite jer je u pitanju vaš prvi radni dan na novom poslu, ili ste gotovo postali dio namještaja u vašem uredu, uvijek postoji mogućnost doživljavanja neugodnih situacija na radnom mjestu. Događaju se svima nama.
Kao što to obično bude kod neugodnih društvenih situacija, ljuddi imaju sklonost da vas kasnije procjenjuju i stvaraju mišljenje o vama oslanjajući se na način na koji ste reagirali na tu istu situaciju. Dapače, i sami sebe ćete dobro procijeniti po vlastitoj reakciji.

Ako ste osobito skloni ovakvim situacijama, opustite se. Tu smo da pomognemo. Nakon što smo pokrili temu o pet iritantnih uredskih navika i kako se nositi sa njima, vrijeme je da se pozabavimo najčešćim neugodnim i nespretnim situacijama koje se mogu pojaviti na radnom mjestu, i načinima kako da se nosite sa njima:

Nastavi čitati
30
Označeno u:
  11937 Hits
  0 Komentara

Ako prolazite kroz pakao na poslu

Ako prolazite kroz pakao na poslu

Držite se ovoga, pogotovo na poslu:

Ako prolazite kroz pakao na poslu, nemojte prestati prolaziti ... inače bi mogli zauvijek ostati u njemu.

30
Označeno u:
  2842 Hits
  0 Komentara

Saznajte što najviše volite raditi i dobri ste u tome

Saznajte što najviše volite raditi i dobri ste u tome

Kako uspijeti na poslovnom planu:

Saznajte što najviše volite raditi i dobri ste u tome, i nađite nekoga tko će vas plaćati za to.

32
Označeno u:
  2479 Hits
  0 Komentara

Kategorija - Na poslu

 Naravno da postoji mogućnost da je ovakav šef jednostavno loš vođa tima i da to nije ništa osobno. Ali ako primjetite da st...
30
Ovo je 16 znakova koji sugeriraju da je vaš šef zaljubljen u vas:1.Imate takav predosjećajVećina ljudi će prvo biti iznimno sumnjičavi prema tome, ali...
40
 Ako ste već preopterećeni sa zadacima odgovoprite:"Rado bih se prihvatio tog projekta, ali to će značiti da će ...(neki drugi projekt na kojem r...
26
Ovo je pet stvari kojih se zaposleni roditelji odriču kako bi stvorili balans posla i obitelji:1.Ponos što se tiče traženja pomoćiČak i u današnje vri...
28
 1.Zagušeni ste mirisom svog radnog kolege (prirodnog, ili nekog drugog)Mirisi su subjektivna stvar, ali ako teško obavljate svakodnevni posao uz...
30
Koji dokazi postoje a da govore u prilog ideji da vaš bračni drug ima aferu na radnom mjestu?Znak varanja na poslu #1Da li je njoj/njemu u posljednje ...
31
 Pogreška broj jedan: Sve doživljavate preosobno Morate shvatiti da je važnije razumijeti vrijednost vještina koje imate i koju donosite na ...
33
Mogu vam točno opisati trenutak kada su mene po prvi puta maltretirali na poslu. Ali neću, dosadno je. Ali mogu reći da sam po tom iskustvu potpuno is...
32
P: Za početak, koji je dobar način za otvaranje pregovora o visini plaće?O: Prvo pravilo je da se ne stavimo u talački položaj.Tajna je u smirenom i o...
33
 Odredite točne granice svog posla i ne prelazite ih. Morate znati svoje zadatke i ispuniti ih, niti manje niti više od toga....
34

Hej! Nisi stisnuo like?

Lajkajte našu stranicu i pomozite nam da vam dostavimo još kvalitetnije članke!

profesionalno napravljen životopis